Trang chủ > Chương trình học

Trình độ và mục tiêu

Tùy vào trình độ đầu vào mà trường Anh ngữ BECI thiết lập ra mục tiêu học tập phù hợp:

 

Trình độ

Tình trạng và mục tiêu

Beginner 
(mới bắt đầu)

 Tình trạng: chưa bao giờ chạm vào tiếng Anh hoặc đã học, nhưng tôi gần như quên hết do lâu  không xài. 


 Mục tiêu: Sử dụng các từ và ngữ pháp cơ bản, để thể hiện những ý định đơn giản.

Basic 
(cơ sở)

 Tình trạng: Cú pháp cơ bản có thể được sử dụng, và có thể trò chuyện với những từ đơn giản. 


 Mục tiêu: củng cố ngữ pháp cơ bản và các kỹ năng nói, và mục tiêu là mở rộng thêm từ vựng và  ngữ pháp.

Lower Intermediate 
(Trung cấp dưới)

 Tình trạng: hiểu biết tiếng Anh cơ bản, nhưng muốn diễn đạt sâu xa hơn thì không thể


 Mục tiêu: nhấn mạnh vào kỹ năng giao tiếp và từ vựng.

 Intermedeate 
(Trung cấp)

 Tình trạng: cuộc trò chuyện hàng ngày càng tốt, nhưng đôi lúc có giới hạn về cách thể hiện suy  nghĩ.

 
 Mục tiêu: kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu, khả năng hiểu ngữ pháp rộng, câu từ chính xác sử  dụng  đầy đủ công suất.

Higher Intermedeate 
(trên trung cấp)

 Tình trạng: Mặc dù có thể được chuyên môn để đọc hầu hết các sách ngoại trừ các cuốn sách  của tiêu chuẩn cũng hiểu biết thô sơ, ngữ pháp cảm thấy hạn chế trong khả năng của mình để  nghe vì nó không phải là hoàn hảo. 


 Mục tiêu: mặc bởi độ chính xác thực tế lặp đi lặp lại, để mở rộng chiều rộng của từ bằng cách  tăng tần số sử dụng. Do bài tập và thảo luận cho nghe, mặc một khả năng biểu diễn tốt.

Advanced

( Cao cấp)

 Tình trạng: Có thể hiểu rõ phần lớn cách sử dụng đầy đủ của tất cả các chức năng ngữ pháp và  từ vựng nâng cao, có khả năng nghe nói tiếng Anh chính xác. 


 Mục đích: để học ngữ pháp và cấu trúc câu phức tạp, tiếng Anh và trình bày, để phát triển khả  năng viết tiếng Anh, để trau dồi khả năng để chuẩn bị, ví dụ như một loạt các bài kiểm tra.

Supernative

 Tình trạng: trò chuyện tiếng Anh tự nhiên nhất có thể, có thể sử dụng các từ đại diện chính xác  trong tiếng Anh. 


 Mục tiêu: cho một vấn đề cụ thể công chúng, để phát triển khả năng thảo luận và khả năng  trình bày, và nhằm mục đích nâng cao hơn nữa khả năng truyền tải kiến thức của mình cho  người đối diện.

 

Tài liệu cho người mới bắt đầu

 

Đàm thoại:

Đối thoại Book1 / Tác giả: Sandra Douglas Fotinos, Tinakasloff Carver, Nhà xuất bản Longman

Đối thoại Book2 / Tác giả: Sandra Douglas Fotinos, Tinakasloff Carver, Nhà xuất bản Longman

Communicate1 / David Paul Heinemann

Picture Dictionary / Norma Shapiro & Jayme Adelson – Goldstein Oxford University Press

 

Từ Vựng:

Từ vựng tiếng anh căn bản / Michael McCarthy, Felisity O’Deil Cambridge University Press

 

Nghe:

Hoạt động Listening Đại học ( Introducting ) / Mark Helgesen & Steven Brown Cambridge

 

Đọc:

Reading A / Richard A.Bonling Mc Graw-Hill College

Reading Adventage 1 / Casey Malarcher Thomson & Heinle

 

Phát âm:

Pronunciation / Ann Baker & Sharon Goldstein Cambridge University Press

Press & Intonation 1 / McMillan

 

Tích hợp kĩ năng tiếng Anh cơ bản:

Express way1 / Steven G.Molinsky & /bill Bliss Longman

American Headway starter / John & Liz .Oxford University Press

Side by side 1 / Steven G.Molinsky & Bill Bliss Longman

 

Viết:

Writing to learn sentence / Lou J.Spaventa, Marilyn L.Spaventa Longman

 

Ngữ pháp:

Skill Sharpener1 / Judy De Jilipo, Chartes Skidnore Longman

Essential Grammar / Raymuund Murphy Cambridge University Press

Grammar Spectrum1 / Ken Peterson Oxford University Press

Basic Grammar in use / Raymund Murphy Cambridge University Press

 

Trình độ Upper  Beginner

 

Hội thoại:

Communication 2 / David Pauld Heinemann

Everyday Idioms 1 w/ Stories/Casey Malarcher nhà xuất bản Compass

Everyday Idioms 1 for Reference & Practice/Ronald E.Feare Longman

Everyday Idioms 2 w/Stories/Casey Malarcher nhà xuất bản Compass Từ vựng

English Vocabulary Elementary/Michael McCarthy, Felicity O Deil Cambridge University Press

 

Nghe

Acive Listening building/Mark Helgensen&Steven Brown Cambridge University Press

Developmen & Listening Skills 1/ Casey Malarcher nhà xuất bản Compass

 

 

Đọc:

Multiple Reading B/Richard A.Bonling McGraw-Hill College

Multiple Reading B/Richard CBonling McGraw-Hill College

Reading Adventage 2/Casey Malarcher Thomson & Heinle

Reading Adventage 1/Casey Malarcher Thomson & Heinle

 

Phát âm

Stress & Intonation 2 / McMillan Company Mcmillan

English 19/Saing Louis University Phil. Saing Louis University Phil.

English Pronunciation/Lillian Poms,Paulette Wainless Dale Prentice Hall Regents

Pronunciation Pairs/Ann Baker,Sharon Goldstein Cambridge University Press

 

Tích hợp kĩ năng cơ bản:

Side by side 2 / Steven G.Molinsky & Bill Bliss Longman

Express way 2 / Steven G.Molinsky & Bill Bliss Longman

New Interchange 1/Jack C.Richards, Jonathan Hul&Susan Protor Cambridge University Press

American Headway 2/John&Liz Soars Oxford University Press

 

Viết:

Writing to learn Paragraph/Lou J.Spaventa,Marilyn L.Spaventa Mc Graw College Grammar

Skill Sharpener 2/Judy De Filipo, Chartes Skidnore Longman

Grammar Spectrum 2/Ken Peterson Oxford University Press

Essential Grammar/Raymund Murphy Cambridge University Press

 

Tiếng Anh Thương mại:

Business English

Business Objectives/Vicki Hollet Oxford University Press

Business Basics/Vicki Hollett Oxford University Press

 

Trình độ Intermedeate

 

Hội thoại

Ideas and Issues pre intermadiate/Geraldine Sweeney nhà xuất bản Chancerel Intermational 

Indeas and Issues upper intermediate/Geraldine Sweeney nhà xuất bản Chancerel International

Ideas and Issues Advance/Geraldine Sweenew nhà xuất bản Chancerel International

 

Tử vựng:

English Vocabulary pre intermediate/Michael McCarthy,Felicity O Deil Cambridge

University Press

English Vocabulary upper intermediate/Michael McCarthy,Felicity O Deil Cambridge University Press

English Vocabulary Advance/Michael McCathy, Felicity O Deil Cambridge University Press

 

Nghe

Development Listening skills 2/Casey Malarcher nhà xuất bản Compass

CNN/Darakwon University of Illinois at Urbana

 

Đọc:

What a Life beginner/Milada  Broukal Longman

What a Life intermediate/Milada Broukal Longman

Short Stories A/Ken Mothod Longman

Short Stories B/Ken Mothod Longman

Short Stories C/Ken  Mothod Longman

More True Stories/Sandra  Heyer Long man

 

Phát âm:

English Pronunciation/Lillian Poms,Paulette Wainless Dale  Prentice Hall Regents

American Accent/Ann Cook Barons

 

Tích hợp các kĩ năng cơ bản:

Expressways 3/Steven G.Molinsky&Bill  Longman

Expressways 4/Steven G.Molinsky&Bill  Longman

Side by side 3/Steven G.Molinsky&Bill  Longman

Side by side 4/Steven G.Molinsky&Bill  Longman

New interchange 2/Jack C.Richards,Jonathan Hul&Susan  Protor  Cambridge University Press

New interchange 3/Jack C.Richards,Jonathan Hul&Susan  Protor  Cambridge University Press

New interchange 4/Jack C.Richards,Jonathan Hul&Susan  Protor  Cambridge University Press

 

Viết:

Northstar low intermediate/Beth Maher,Natasha Haugners  Longman

Northstar  intermediate/Beth Maher,Natasha Haugners Longman

Quest book/Pamela  Hartmann,Laurie Blass  McGraw  Hill College

 

Ngữ pháp:

English Grammar in use intermadiate/Raymund Murphy Cambridge University Press

Understanding english by azar/Betty Schampfer Azar Longman

Business English

Business Objectives/Vicki Hollett  Oxford University Press

Business basics/Vicki Hollett Oxford University Press

 Theo nguồn:Beci - Trường anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04